Áhítat Szent József hét fájdalmának és hét örömének tiszteletére

1. Dicsőséges Szent József, Szűz Mária legtisztább jegyese, nagy volt ugyan szíved gyötrődése és szomorúsága, amikor a látszatot megtévesztve el akartad bocsátani szeplőtelen jegyesedet, de szomorúságodat messze felülmúlta az öröm, amikor az isteni sugallat megismertette veled a megtestesülés titkát. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, jöjj lelkünk vigasztalására halálunk óráján, hogy szent életedre és boldog halálodra emlékezve, békés örömben távozzék lelkünk e világból.
(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.)

2. Dicsőséges Szent József, akit a testté lett Ige földi gondviselőjévé választott a mennyei Atya, nagy fájdalmat okozott lelkednek az a nagy szegénység, amely a gondjaidra bízott Gyermeket születése alkalmával körülvette; a mennyei karok éneke azonban gyönyörűséggel töltötte el szívedet, és a gondok felhőjét az öröm ragyogása űzte el lelkedről. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk Szent József, eszközöld ki nekünk, hogy földi zarándokságunk végére érve mi is meghalljuk az angyalok énekét, és a mennyei dicsőség ragyogásában vonuljunk be az örök életre!
(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.)
3. Dicsőséges Szent József, a mennyei Atya akaratának engedelmes végrehajtója, szerető szívedet a részvét fájdalma járta át, midőn a zsidó törvények teljesítése nyomán láttad, mint hull az isteni Gyermek vére; ám Jézus neve akkor is vigasztalással és örömmel kárpótolt fájdalmaidért. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, könyörögj értünk, hogy bűn nélkül éljünk, és halálunk óráján Jézus szent nevében találjunk örömet és vigasztalást.
(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.)
4. Dicsőséges Szent József, a hűség mintaképe, megváltásunk isteni titkának munkatársa, bár Simeon jövendölése az aggodalmak árját zúdította lelkedre, szívedet boldog öröm reménye járta át, amikor a szent próféta szájából hallottad, hogy Jézusod szenvedése a lelkek megszámlálhatatlan sokasága előtt nyitja majd meg a mennyország boldogságát. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, légy segítségünkre, hogy mi is ama boldog lelkek soraiba tartozzunk, akik Jézus érdemei és Szűz Mária közbenjárása által a dicsőséges feltámadás részesei lehetnek.
(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.)
5. Dicsőséges Szent József, aki az emberré lett Fiúisten közvetlen közelében élhettél, mily nagy volt lelked fájdalma, amikor a fenyegető halálveszedelem elől menekülni voltál kénytelen az isteni Gyermekkel. Ám szorongattatásod közepette is boldog voltál, mert Istened közvetlen közelében élhettél, akinek puszta megjelenése is halomra döntötte Egyiptom bálványait. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, ments meg minket a pokolbeli ellenség cselvetéseitől, különösen azáltal, hogy szorgo- san elkerüljük a bűnalkalmakat, lelkünkből pedig kitépjük a földi örömök bálványának imádatát. Segíts meg bennünket, hogy fenntartás nélkül Jézus és Mária szolgálatára szenteljük magunkat, s velük egyesülve boldogan éljünk és haljunk meg.
(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.)
6. Dicsőséges Szent József, te földre szállt angyal, aki elragadtatva bámultad a mindenség Urának alázatos engedelmességét szavaid iránt, egyidejűleg azonban halálos aggodalmakat álltál ki mások féltékeny bosszújától féltve a gondjaidra bízott drága életet. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, távoztasd el tőlünk a jövőért való túlságos aggályoskodás érzelmeit, hogy a lelkiismeret békéjét élvezve, nyugodt biztonságban éljünk és haljunk meg Jézus és Mária társaságában.
(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.)
7. Dicsőséges Szent József, minden szentség mintaképe, aki három napon keresztül a legkegyetlenebb aggodalmak közt kerested a gyermek Jézust, milyen boldog öröm járta át szívedet, amikor Őt a templomban, az írástudókat tanítva, ismét megtaláltad. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, ments meg minket attól a mindennél nagyobb szerencsétlenségtől, hogy Jézust valaha halálos bűn által elveszítsük! De ha mégis megtörténnék velünk, légy segítségünkre, hogy Őt fáradhatatlan buzgalommal keresve, a töredelem szentsége által ismét megtaláljuk, és szeretetétől kalauzolva eljussunk oda, ahol mindörökkön-örökké zenghetjük az Ő irgalmasságának dicséretét.
(Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.)
Imádkozzál érettünk, Szent József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
KÖNYÖRÖGJÜNK!
Úristen, Aki megfoghatatlan gondviselésedből Szent Józsefet Szentséges Anyád jegyeséül választottad, add, kérünk, hogy akit pártfogónknak tisz- telünk e földön, közbenjárására méltók legyünk a mennyekben! Aki élsz és uralkodol, Isten, örökkön-örökké. Amen.

Szeretettel ajánljuk: – Ima családunkért Szent Józsefhez ITT
– Litánia a Szentcsaládhoz ITT
– A Szent Család feje ITT

(KÉPÜNKHÖZ: A kedves szentkép régóta pihenhetett Bibliám vékony, szoros lapjai közé ,,fészkelődve”. A Csapd fel a Bibliát! sorozatunkhoz készítettem nemrég bevezető képsorokat, próbáltam ,,pergetni” az oldalakat, akkor akadt meg a lapozás ennél a képnél. Most, Szent József évében…  Nem emlékszem rá, milyen alkalomból került hozzám, de szeretettel osztom meg 🙂 – dk )

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.