SZENTEK VELÜNK – Kilenc kedd Szent Antallal (Előima)

Nagyboldogasszony-búcsú, Szent Antal szülinap 

Szent Antal is ,,fogadta” a vendégeket a miskolci Nagyboldogasszony (minorita) templom búcsúján, a Ternyák Csaba egri érsek celebrálta ünnepi szentmise utáni agapén (lásd képünkön :). Nagyboldogasszony ünnepnapja egyben sokak kedves szentjének születésnapja is (1195. augusztus 15-én született Padovai Szent Antal). Idén keddre esett az augusztus 15-i Szűzanya-ünnep, így érdekes összecsengés, hogy a hívek hagyományosan a keddi napot szentelték Szent Antal kiemelt tiszteletének –, talán azért, mert kedden temették. A néphagyomány úgy tartja, hogy az ezen a napon mondott imákat az Úristen a Szent érdemeiért gyakrabban meghallgatta –, és maga Szent Antal is előszeretettel jár közben a hívek kedden megfogalmazott kéréseiért. Egy legenda szerint 1617-ben Bolognában megjelent a nagy Szent egy jámbor életű nőnek és így szólt hozzá:

„Látogasd meg kilenc kedden át képemet a Szent Ferenc templomában, és meghallgattatást nyersz.” A jámbor nő így cselekedett is, és csakugyan meghallgattatott kérése. Ezen példán fölbuzdulva mások is kezdték végezni a kilencedet, s ma is kedves imádsága Szent Antal tisztelőinek.

Kilenc egymást követő keddi napon menjünk el szentmisére, s imádkozzunk a Szent képénél, szobránál. Ha nem volna módunk templomba menni, elmondhatjuk az imát otthon is egy Szent Antal-kép előtt. A kilenc kedd valamelyikén  járuljunk szentgyónáshoz és szentáldozáshoz, és imádkozzunk a Szentatya szándékára. Ez által búcsúban is részesülhetünk.

Bevezető ima a kilenc keddi ájtatossághoz

Oh Szent Antal, kinek annyi csodatetteit magasztalják ezren és ezren, íme, én is egész lelkem bizalmával térdelek le eléd, hogy megkezdjem a kilenc keddi ájtatosságot dicső erényeid tiszteletére. A te hatalmas pártfogásodat keresem azon jó reményben, hogy Isten a Jézus keserves kereszthalálának érdeméért és a te hathatós közbenjárásod által megsegít szükségemben és megvigasztalja szomorúsággal teljes lelkemet. Te földi életedben Istennek hű és kedves szolgája voltál, aki sohasem vetetted meg az ügyefogyottak és szerencsétlenek hozzád könyörgő szavát; azért erősen bizakodom, hogy az én bajos ügyeimben hű segítőm akarsz lenni és meg is segítesz, hiszen te a Jézusnak barátja vagy. Ha mindazonáltal Isten végtelen bölcsességének nem tetszenék azon alázatos kérésem, melyért e kilenc keddi ájtatosságot végzem: maradj akkor is kegyes szószólóm Istennél, hogy irgalmas jóvoltát másféle ügyeimben gyakorolja velem. Ám ha csakugyan üdvösnek látná Isten kérésemet, akkor, oh kedves és jóságos Szent Antal, ne szűnjél meg imádkozni érettem Istennél, hogy kegyelmét meg ne vonja méltatlan bűnös gyermekétől. Jól tudom, miszerint igen sokat és igen gyakran vétettem Isten ellen, és ez által méltatlanná lettem a te kegyes pártfogásodra. De tekints töredelmes, bánatos szívemre és vidd az én bűnbánó fohászaimat az irgalmas Isten trónja elé. Íme fogadom, hogy minden igyekezetemmel azon leszek, hogy ezentúl kerüljem a bűnt és az arra vezető alkalmakat. Ne vesd meg tehát töredelmes lelkemnek kérését, hanem segíts rajtam azon szeretettel és részvéttel, mellyel már annyi bűnösön segítettél. A legbensőbb tisztelettel hajtom meg térdemet szentképed előtt, oh Szent Antal! Vajha annyi hittel és szeretettel imádhatnám az isteni kisdedet, kit karodon tartasz, mint amennyi buzgósággal te imádtad őt! Kérlek, helyettem is imádd őt és ajánld irgalmába ezen ájtatosságomat, hogy kérésem teljesülvén, hatalmadat éltem fogytáig áldhassam és magasztalhassam. Amen.

(Forrás: P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve )

Következő rész IDE KATTINTVA