SZENTEK VELÜNK – Kilenc kedd Szent Antallal (7.)

Hetedik  keddre – Mások kedvében járni

Szent Antal kilencedet kezdtünk a szent születésnapján, mely nap egyben Nagyboldogasszony ünnepe is. Hívjuk Önöket, tartsanak velünk kilenc kedden át ebben az imádságban, melyhez forrásként P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve szolgál.

(Képünkön: Szent Antal-szobor egy ceglédi templomban – Fotó: Dobos Klára)

Elmélkedés: Szent Antal engedelmességéről

Az Úr Jézus igen kedveli az engedelmességet is, hiszen róla mondja a Szentírás, hogy „engedelmes volt szüleinek”. Csak az alázatos szívű lehet egyszersmind engedelmes is, ellenben aki engedetlen, ezzel mutatja, hogy szívében kevély.

Szent Antal sohasem volt engedetlen. Szüleinek és elöljáróinak szava szent parancs volt előtte mindig. Legnagyobb öröme az volt, ha olyasmit parancsoltak neki, ami az ő hajlamaival vagy terveivel nem egészen egyezett. Ilyenkor a legbensőbb alázattal gondolt a vérrel verejtékező Jézusra és mondta: legyen meg Uram a te akaratod és ne az enyém! Bármit akart tenni, sohasem mulasztotta el kikérni elöljáróinak engedelmét, de ha azt megnyerte, a legnagyobb pontossággal követte a följebbvalók utasításait. Soha életében nem fordult elő, hogy valami parancsot kedvetlenül teljesített volna. Ellenkezőleg, mindent a legnagyobb készséggel és nyájassággal cselekedett, amit tennie parancsoltak.

Vizsgáld meg magadat, keresztény felebarátom, hogyan szoktál engedelmeskedni szüleidnek, elöljáróidnak. Talán neheztelve és kelletlenül teljesíted azt, amit parancsolnak? Vagy nem szoktál panaszkodni mások előtt elöljáróidra, szüleidre, hogy nehéz dolgot követelnek tőled? Talán sohasem szoktál szívesen dolgozni mások parancsszavára? Vigyázz! Mert ha így volna, akkor nem lehetsz kedves még az emberek előtt sem, annál kevésbé Isten előtt! Ha nehezedre esnék a parancsok engedelmes teljesítése, kérd meg Szent Antalt, a te kedves pártfogódat, hogy segítsen meg téged akaratosságod legyőzésében. Fontold meg, hogy szüleid, elöljáróid az Istennek némiképpen helyettesei; ha tehát engedetlen volnál irántuk, az Isten haragját és büntetését vonnád magadra. Tedd föl magadban, hogy főként ma készségesen teszel meg mindent, hogy szüleid vagy elöljáróid megelégedését megnyerhessed.

Fohász Szent Antalhoz

Oh kedves védőszentem, Szent Antal! Ki mindig engedelmes voltál elöljáróidnak s legnagyobb örömödet az ő parancsaik készséges teljesítésében lelted, imádkozzál érettem legfőbb Elöljárónkhoz és Mesterünkhöz, az édes Üdvözítőhöz, hogy megadja nékem is a készséges engedelmesség kegyelmét. Taníts meg engem dicső példád szerint akaratomnak megadására mindannyiszor, midőn valamely parancs teljesítése nehezemre esnék. Távoztasd tőlem közbenjárásod által az engedetlenségre kísértő gondolatokat és érzelmeket. Légy segítségemre különösen a mai napon, hogy szüleimnek és elöljáróimnak kedvében járván, méltó követője legyek a te dicső példádnak. Imádkozzál, kérlek, szüleimért és elöljáróimért is, hogy mindnyájan magasztaljuk a te jóvoltodat és dicsérhessük egykor Istent a te társaságodban örökké. Amen.

Előző rész: http://ujmisszio.hu/szentek-velunk-kilenc-kedd-szent-antallal-6/

Következő rész: http://ujmisszio.hu/szentek-velunk-kilenc-kedd-szent-antallal-8/