Szent Antal olvasója

Szent Antal olvasója tizenhárom szemből áll, melyek mindegyikére egy-egy Miatyánk mondandó. Az egészet befejezi még egy külön szem, melyre a „Dicsőséget” mondjuk. Minden Miatyánk után elmondunk egyet az alább következő imákból, melyekkel a nagy Szent különféle csodatetteit tiszteljük, amint azokat Szent Bonaventura az ő himnuszában felsorolja.

Ima a szent olvasó mondása előtt
A teljes Szentháromság dicsőítésére, a szeplő nélkül fogantatott Szűz Mária, Szent József és Szent Antal tiszteletére akarom felajánlani ezen töredelmes imádságomat az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.

Első Miatyánk

Ima. Oh dicső Szent Antal, te nagy csodatevő! ki csodálatosan oly sok halottat támasztottál föl az életre: imádkozzál érettem, hogy a bűn halálából a kegyelemállapot életére ébredjek, s abban holtomig megmaradhassak. Amen

Második Miatyánk
Ima. Oh nagy csodatevő Szent Antal! ki csodálatos, buzgó tanításod által oly sok hittévelygőt vezettél vissza Krisztus igaz egyházába: imádkozzál Istennél mindazokért, kik, mint az igaz hittől eltévelyedtek, a halál árnyékában vannak, és segítsd ki őket pártfogásod által az isteni igazság világos ösvényeire, hogy bizton érhessenek az örök boldogság paradicsomába. Amen.

Harmadik Miatyánk
Ima. Oh dicső csodatevő Szent Antal! ki a bajok ellen hatalmas oltalmazó vagy: óvj meg, kérlek, minden lelki bajtól, de legfőképpen az örök kárhozattól, hogy egykor veled együtt áldhassam és dicsőíthessem Istent a mennyekben. Amen.

Negyedik Miatyánk
Ima. Oh nagy csodatevő Szent Antal! ki a gonosz léleknek félelmetes megrontója valál: nyújtsd, kérlek, erős segítő karodat, hogy a pokol kísértéseit legyőzhessem. Amen.

Ötödik Miatyánk
Ima. Oh nagy csodatevő Szent Antal! ki számtalan gyógyíthatatlan sebet orvosoltál meg életedben: gyógyíts meg, kérlek, engem is minden testi és lelki nyavalyámtól, hogy Istenemnek tiszta szívvel szolgálhassak. Amen.

Hatodik Miatyánk
Ima. Oh hatalmas nagy csodatevő Szent Antal! ki számtalan betegnek adtad vissza egészségét: erősítsd, kérlek, testemet minden betegség ellen, hogy ép testtel munkálkodhassam lelkem üdvösségére. Amen.

Hetedik Miatyánk
Ima. Oh csodálatos hatalmú Szent Antal! ki a tengeren utazókat a viharból biztos révpartra vezérelted: mentsd meg, kérlek, az én lelkemet is, hogy el ne merüljön a bűn tengerében, hanem pártfogásod által szerencsésen érjen az örök élet révpartjához. Amen.

Nyolcadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által széttörtek a rabok erős vasbilincsei: kérlek téged, szabadíts meg engem is bűneim súlyos bilincseitől, hogy lelkem szabadon emelkedhessek Istenéhez. Amen.

Kilencedik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által oly sokan nyerték vissza testük elveszített tagjait: kérlek, könyörögj érettem Istennél, hogy az igaz katolikus szentegyháznak mindig hű tagja maradjak. Amen.

Tizedik Miatyánk
Ima. Oh kegyes, nagy, csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által megtalálják tisztelőid az elveszett tárgyakat: légy segítségemre állandó közbenjárásoddal, hogy a kegyelem állapotát soha el ne veszítsem, vagy ha elveszíteném, azt a te pártfogásod által minél előbb megtaláljam. Amen.

Tizenegyedik Miatyánk
Ima. Oh mindnyájunk hatalmas! csodatevő pártfogója, Szent Antal, kinek jóvoltából számtalanok kor-, nem- és rangkülönbség nélkül nyertének már meghallgattatást mindenféle ügyeikben: kérlek téged, légy az én ügyes-bajos dolgaimnak is mindenkor hű pártfogója, hogy általad minden testi-lelki bajomtól megszabadulhassak. Amen.

Tizenkettedik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges Szent Antal, minden veszélyben biztos menedékünk! távoztasd el tőlem, kérlek, mindazon veszélyeket, melyek lelkemet a bűnbe, testemet a romlásba sodorhatnák. Legfőképpen őrizz meg engem az örök kárhozat veszélyétől, hogy diadalmaskodván a gonosz kísértő támadásain, méltó legyek eljutni a boldogok honába. Amen.

Tizenharmadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges, állandó csodatevő Szent Antal! ki sohasem nézhetted a mások nyomorát anélkül, hogy rajtuk nem segítettél volna: kérlek téged, óvj meg az élet keserveitől és nyomorától; ébreszd bennem a szorgalmat napi munkáimban, foglalatosságaimban, és esdd le azokra Isten áldását. Amen.

Befejező ima
Most pedig szívem egész buzgalmával kérlek, oh kedves Szent Antal! fogadd kegyesen ezen ájtatosságot, melyet a te tiszteletedre végeztem, és nyerd ki Isten áldását imámra.
Én mindig örömmel foglak tisztelni ezentúl is és dicsérni fogom Istent azon nagy kegyelemért, hogy lelkünk vigasztalására adta nekünk a te pártfogásodat. Hadd éreznem, oh szent pártfogóm, a most végzett imám gyümölcseit, hogy általuk erősödjék hitem, növekedjék reményem és bensőbbé, lángolóbbá váljék szeretetem Isten és az emberek iránt.
Oh Szent Antal! a te oltalmadba ajánlom magamat egészen; neked ajánlom egész életemet és neked különösen halálom utolsó óráit. Engedd, hogy Istennel kibékülve, az örök élet biztos reményével fejezzem be e földi zarándoklásomat s neked a mennyben hálát adhassak örökké. Amen.

(P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyvéből)
Képünk a szögligeti templomban készült – Fotó: Mikita Gábor

Nagy Miatyánk Szent Antal tiszteletére IDE KATTINTVA
Ének Szent Antalról ITT
Hálaima Szent Antalhoz IDE KATTINTVA

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.