Nagy Miatyánk Szent Antal tiszteletére

…imák a hét minden napjára

Vasárnapra

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, hogy Szent Antal közbenjárása és érdemei által akképp irányítsd minden gondolatunkat, szavunkat és tettünket, hogy mindenben és mindenütt áldassék és szenteltessék a te neved!

A te szent nevedre kérünk, oh kegyes mennybéli Atyánk, add, hogy miként Szent Antal szüntelenül a te dicsőségedért lángolt, azonképpen mi is buzgólkodjunk szent neved dicsőítésében és magasztalásában. Amen.

Hétfőre

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, add élveznünk mindenkoron Szent Antal hathatós pártfogását, hogy miként Ő számtalan bűnöst és tévelygőt térített meg az örök élet számára, azonképpen mi is elnyerhessük az ő közbenjárása és érdemei által az örök boldogságot, miért is egész szívünkből kérünk: jöjjön el a te Országod!
Add meg nekünk, oh Uram, mennyországod dicső lakójának, Szent Antalnak pártfogása által az örök élet koronáját, hogy dicső szenteiddel együtt áldhassunk és dicsőíthessünk téged Örökké. Amen.

Keddre

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy dicső szolgádnak buzgóságát és erénypéldáit minél jobban kövessük és szent parancsaidhoz szabjuk életünk minden napját, hogy mindenekben legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is.
Kérünk téged, Úristen, ontsd szívünkbe szent kegyelmedet, hogy Szent Antal példája szerint élvén e földön, méltók lehessünk téged örökké látni és imádni a mennyben. Amen.

Szerdára

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged azon nagy szeretetre, mellyel a te dicső szolgád, Szent Antal a szegényeknek testi-lelki táplálékáról mindenkor gondoskodott; add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy lelkünknek és testünknek szükséges táplálékát Szent Antal közbenjárására tőled mindenkor megnyerhessük, kik így imádkozunk hozzád: mindennapi kenyerünket adjad nekünk ma.
Úristen, ki minden teremtményedet betöltöd áldásoddal, tekints a mi alázatos könyörgésünkre, és Szent Antal érdemei által add meg a te szolgáidnak mindazt, ami lelkünk üdvére és egészségünk fönntartására szükséges, hogy bőkezűségedet szüntelenül áldhassuk. Amen.

Csütörtökre

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, add meg nekünk az igazi felebaráti szeretet kegyelmét, hogy miképp Szent Antal ellenségeinek minden bántalmazásait szeretettel megbocsátotta, azonképpen mi is tartózkodván minden ellenségeskedéstől, haragtartástól, a te dicső szented példájára elleneink támadásait szeretettel és szelídséggel viszonozzuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek.
Végtelenül kegyes és irgalmas Isten, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen: könyörülj Szent Antal érdemeiért szegény bűnös szolgáidon, és add meg nekünk bűneink bocsánatát, elleneinkkel pedig békíts ki ama nagy szeretet által, mellyel mindnyájunkért keserves kereszthalált szenvedett a te szent fiad, Jézus Krisztus, ki teveled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökön örökké. Amen.

Péntekre

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged azon lelki erőre és hatalomra, mellyel a te dicső szented, Szent Antal a gonosz lélek kísértéseit mindenkor visszaverte és távol tartotta, adjad, hogy szent kegyelmed és Szent Antalnak pártfogása által mi is sikeresen küzdhessünk lelkünk üdvéért, nem szűnvén meg imádkozni: ne vigy minket a kísértetbe.
Adj, Uram, lelki erőt a te szolgáidnak a gonosz lélek, a világ és a test kísértései ellen, hogy lankadatlan buzgósággal szolgálhassunk neked, s követhessük Szent Antalnak jóban való állhatatosságát éltünkben és halálunk óráján. Amen.

Szombatra

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged Szent Antalnak azon kegyességére, mellyel minden bajok orvoslásán fáradozott, tekints bűnös szolgáidra, és a te dicső szented érdemeiért szabadíts meg minket a gonosztól. Úristen, minden lelkeknek ura és parancsolója, esedezve kérünk, távoztass tőlünk minden testi-lelki bajt, és add meg nekünk Szent Antal pártfogása által azon kegyelmet, hogy megszabaduljunk a gonosz lélek minden ártalmától most és halálunk óráján. Amen.

P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyvéből

Ének Szent Antalról ITT
Hálaima Szent Antalhoz IDE KATTINTVA
Ima Szent Antalhoz – utazás előtt IDE KATTINTVA

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.