KÉZEN FOGVA ISTEN ORSZÁGA FELÉ – 2.

,,Világvége” hangulatban? 

És újra eljön a világvége: egy látnok május 17-re jósolta a III. világháború kezdetét, ami nem fog sokáig tartani… Makkai László pasztorálpszichológus atyát arról kérdeztük, szabad-e komolyan venni egy keresztény embernek az  ilyen ,,jövendöléseket”?

– Megéltünk néhány ,,világvégét”, gyermekkorunkban talán még izgultunk is, ha felvetődött. De ma már inkább csak legyintünk…

– Igen, mi már azért meg­éltünk pár ,,világvégét” – már legalábbis jóslatot. Számos vallási csoport, gyülekezet vagy mozgalom hirdeti meg kis túlzással évről évre, hogy na, most aztán igazán… Féligazságokká süllyesztett történelmi eseményeket állítanak konkrétumokként az emberek elé, vagy áltudo­má­nyos módszerekkel próbálják bebizonyítani, hogy valóban kiszámítható a világvége. Ne­künk, keresztény embereknek azért van egy világos iránymutatásunk a világvégével kapcsolatban: amikor az Úrjézustól megkérdezik, hogy ,,Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?”, Jézus határozottan azt mondja:,,Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ennek a titka a mennyei Atyánál van… Az­után, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vé­tetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment…” – így szól az Írás. A keresztény emberek számára akkor lesz világvége, amikor Krisztus második és dicsőséges eljövetelét megünnepelhetjük itt a Földön. Jézus arról is beszél, hogy azt a napot és az órát senki sem tudja, illetve hogy nem akkor jön el, mikor számítanak rá, hanem amikor senki nem várja…

– A keresztény ember számára a világvége tehát pozitív fogalom? Nem a pusztulásról, hanem Krisztus dicsőségéről szól?!

– Így van, ezt nagyon sokan félreértik. Sok filmet forgattak már a világvégéről, hogy a Föld hogyan semmisül meg, ám ezekből a filmekből az Isten örök terve mindig ki van hagyva. Jön egy nagy meteorzápor, földrengés vagy vulkánkitörés, és elpusztul a világ… Mi azonban abban hiszünk, hogy az Isten gondoskodik a világról, Ő tartja fönn, nélküle semmi sem történhet. És hisszük, hogy az Isten ezt a földet, amit megalkotott, nem a pusztulásra szánta, hanem az átalakulásra, arra, hogy jobb legyen a világ és a világban élő ember. Amint a Teremtés könyve mondja: minden, amit teremtett, az jó. Ebből is adódik, hogy nem elveszejteni akarja, hanem megújítani… Ám a veszejtő világvége való­ban itt lehet sok ember életében. Egyrészt azokéban, akik ilyen tanokat terjesztenek, s azokéban is, akik már nem tudnak remény­kedni és nem tudnak hinni semmiben…

– Ön a Szentírás alapján cáfol, ám több világvége szintén a Biblia alapján lett ,,meghirdetve”.

– A Bibliát sok mindenre fölhasználták, fölhasználják és föl is fogják használni. Pl. ahhoz, hogy bárki is bebizonyítsa: neki van igaza. A Bibliából kiragadott szövegrésze­ket abba a korba, abba a kontextusba kell belehelyezni, amiben íródott, hiszen valamilyen szinten annak a népnek, annak a kornak szólt. Azt nem tudjuk, melyik korra ­vonatkoztatha­tó mindaz, ami jövendölésként lett megírva benne… A keresztény ember elsődleges feladata, hogy ébren legyen. Éberségre hív bennünket a Jóisten. Ugye, ha a házigazda tudná, mikor jön a tolvaj, biztos nem aludna el, hanem virrasztana. A mi dolgunk tényleg az, hogy a lelkünket ébren tartsuk. Az ember számára a legfontosabb, hogy ha már holnap itt a világvége, Krisztus második eljövetele, akkor tudjam, az életem olyan volt – meggyónva, megáldozva, szentségeket fölvéve –, hogy az Isten országába kerülhetnék. Ez az éberség jele, hogy a lelki életemet hogyan ápolom. Hogyan vagyok kész nap mint nap arra, hogy szembesüljek akár az elmúlással, vagy azzal az örömmel, hogy Krisztus Urunk újra itt van közöttünk, eljött bennünket meglátogatni. Ezt imádkozzunk a Miatyánkban is, hogy „Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod…” A Hiszekegyben szintén azt mondjuk, hogy „várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet…” De hogy ez mikor lesz, nem tudjuk… Nem úgy működik, hogy rejtőzött valahol egy irat, amit valaki most megtalált, és a sorokból – vagy a sorok közül – kikövetkezteti, hogy most jön a világvége. Az Isten bölcsebb an­nál, hogy ennek a titkát ránk bízná.

– Sokan beszélnek arról különféle szekták vagy bárkik, hogy köztünk van viszont az antikrisztus, és majd ő csinál irgalmatlan világvégét…

– Minden bizonnyal a sátánt értik antikrisztus alatt. Ám szószólói nagy hibája, hogy kihagyják ebből az Istent. Az antikrisztus sem tehet semmit az Isten nélkül, hiszen Isten a mindenható. Az Ő szava és parancsa nélkül semmi nem történhet ezen a világon. Gondoljunk a gadarai megszállottra. Jézus egy lé­gió ördögöt űzött ki belőle, megengedte, hogy az ördögök a közelben legelésző disznókba menjenek, s az egész konda a tóba bucskázott és vízbe fulladt. Maguk az ördögök kérik az Urat, Jézus Krisztust, hogy engedje meg nekik, hogy a sertésekbe menjenek… Tehát még a gonosz lelkek sem tehetnek mást, mint hogy engedelmeskednek Neki.

– A Bibliában is szerepel az antikrisztus…

– Igen, a Jelenések könyvében. A történelem folyamán ezt a megjelölést már alkalmazták néhány személyre, világhódí­tókra, Néró császártól Hitlerig. De itt is megfoghatatlan, melyik korra utal a könyv az antikrisztus eljövetelével kapcsolatban… Nekünk, keresztény embereknek Isten ad reményt mindenhez. Tudom, hogy temp­lomba járó embereket is megtévesztenek ezek a jövendölések, várakozások. Magam is ta­lálkoztam olyan fénymásolt lapokat oszto­ga­tó hívővel, ame­lyen az állt, hogy a vi­lágvégén úgy me­nekülhetünk meg, ha ezt meg ezt az imádságot elmondjuk. Ez sarlatánság. Az Isten mégsem táskákból suttyomban előke­rült imádságok kapcsán akar megmenteni bennünket, hanem Szent Fia, Jézus Krisztus által. Az a legfontosabb, hogy ne üljünk föl ilyen ésszerűtlen dolgoknak…

– Érdekességként elevenítem fel, hogy volt egy olyan felvetés új pápánk megválasztásakor, hogy őt már csak két pápa követi, s utána vége a világnak…

– Ez azért nagyon jó példa, mert naivan egyszerű magyarázata van. Ha jól emlékszem, a Szent Pál-bazilikában van fölfestve minden volt és a jelenlegi pápa arcképe. Megfigyelték a ,,nagyeszű” turisták, hogy ott már csak két hely van, ebből jött ez a következtetés. Ám azóta lettek újabb he­lyek, úgyhogy nem kell aggódni… Van olyan mendemonda is, hogy az utolsó pápa is Péter lesz, s az ő idejében jön el az Úr­jézus… De mint eddig is kiderült, nem kell ilyesmivel foglalkoznunk: Krisztus akár a következő másodpercben eljöhetne az ég felhőin az angyalaival, amint megígérte. Nem vagyunk mi az Isten dolgában annyira okosak, hogy ezen akár csak gondolkodni kezdhessünk. Az Isten nem hagyott enig­­mákat, rejtvényeket a Bibliában meg különféle barlangok mélyén, hogy ha valaki rábukkan, megmenekülünk, ha nem, ak­kor meg elpusztulunk.

– De a Szűzanya üzenetei is gyakran szólnak ilyesmiről, hogy térjetek meg, közel a vég!

– A megtérés, az, hogy Isten kegyelme által jobbá váljunk, Hozzá forduljunk, nagyon fontos része az életünknek. Erre mindig ka­punk felhívást, biztatást a jelenések látnokaitól. Megtérés nélkül nincs kegyelmi élet – ez fontos üzenet, mi, papok is gyakran be­szélünk erről. Az embernek a lelkében át kell alakulnia, Istenben új ruhát ölteni… S ha ez nem történik meg, az a vég lehet – az adott személy életében. Ha úgy képzeljük el az embert is, mint egy önálló világot, akkor a mi világunk pusztul azáltal, ha csak rosszat teszünk, vagy éppen közömbös számunkra minden, ami érték. Kell tehát a megtérés, az imaélet az üdvözüléshez, ahhoz, hogy a saját világom, a lelkem – ami én vagyok, ahogy Isten megteremtett – ne pusztuljon el. Ne menjen tönkre a személyes életem, sem a kapcsolataim emberrel, Istennel. Amint mondtam, a reménytelen ember életébe ér­kezik el a vég. Aki reménykedve néz a jö­vő felé Jézus Krisztusban, annak az élete örömteli várakozás lesz Krisztus eljöveteléig.

– Tehát a konklúzió: ne azzal teljen az időnk, hogy várjuk a világpusztulást! Illetve, ha máris eljönne közénk Krisztus, nem azért jön el, mert meghirdette valaki…

– Amikor eljön, az azért történik majd, mert az Isten úgy akarja, mert késznek érez bennünket arra, hogy befogadjuk újból az Ő Fiát. Ehhez sokaknak megtérésére, átalakulására van szüksége. De a keresztény ember számára az Istenben eljövő világvége örömteli pillanat lesz: egy nagyon nagy ünnep, amikor a mi Urunkat újból köszönthetjük itt a Földön!

Dobos Klára

A sorozat további részeit az ,,ÍRÁS” menüpont alatt az ,,Új-Misszió-írás” rovat ,,Kézen fogva-interjúk” alrovatban találálják.

Például: Ártatlan tök – ártó ünnep IDE KATTINTVA

Hittétel, meggymaggal IDE KATTINTVA

A sorozatról: Könyvsarok IDE KATTINTVA