SZENTEK VELÜNK – Kilenc kedd Szent Antallal (9.)

Kilencedik keddre – jámbor élet, jó halálért

Szent Antal kilencedet kezdtünk a szent születésnapján, mely nap egyben Nagyboldogasszony ünnepe is. Hívjuk Önöket, tartsanak velünk kilenc kedden át ebben az imádságban, melyhez forrásként P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve szolgál.

(Képünkön: Padova, Szent Antal-bazilika – Fotó: Dobos Klára)

Elmélkedés: Szent Antal boldog haláláról

Amilyen az élet, olyan a halál is. Szent Antal élete szent volt és tiszta, tehát szent és boldog volt halála is. Ő nem irtózott a haláltól, hiszen életében mindig vágyakozott utána, mint olyan után, amely egyesíteni fogja szeretett isteni Mesterével. Tudjuk, hogy Szent Antal Afrikába is csak azért kívánkozott olyan nagyon, hogy az Úr Jézusért vértanúhalált szenvedhessen. E földi létet ő csak rövid zarándoklásnak tartotta, melytől a halál fogja megváltani az örök életre.

Nem volt nehéz elhagynia e földet, hiszen mi sem fűzte őt hozzá, mert már e földön egyedül Istennek és az örökkévalóságnak élt. Halálára nagy buzgósággal és lelki nyugalommal készült, s naponkint vette magához az Úr szent testét. Méltán elmondhatók róla Szent János eme szavai: „Boldogok a halottak, kik az Úrban halnak meg.”

Gondold meg, keresztény lélek, hogy mindnyájunknak, nekem is, neked is meg kell halnunk. Vajon nincs-e okod rettegni a haláltól és az Örökkévalóságtól? Vajon olyan-e mostani életed, hogy boldog kimúlást várhatsz-e reá? Oh keresztény atyámfia, nagy könnyelműség úgy élni, hogy a halálra nem is gondolunk! Mi lesz veled, ha hirtelen köszönt be nálad a halál, s nem leszen időd rendbe hozni életed botlásait és bűneit? Hát mi lenne még, ha talán most mindjárt kellene meghalnod és Isten ítélőszéke elé állanod? Nem gondoltál még erre a lehetőségre is? Hiszen nézz körül: mennyien halnak meg fiatal korban, egészségesen, kiknek halálát senki sem várta volna? Rajta tehát, keresztény lélek, kezdj még ma készülni a jó halálra az által, hogy jámbor keresztény életre határozod el magadat!

Fohász Szent Antalhoz

Oh Szent Antal! Ki mennyei dicsőségben ragyogsz a szentek és boldogok társaságában, tekints le reám, aki a világ bajaival és kísértéseivel küszködöm. Te példát adtál nekünk, hogyan kell jámbor élet által megérdemelni a boldog kimúlás kegyelmét; oh add kérlek, hogy pártfogásod által szerencsésen megmeneküljek az örök kárhozattól. Őrizz meg, kedves védőszentem, főleg a hirtelen és véletlen haláltól, és eszközöld ki számomra Istentől azt a kegyelmet, hogy halálomra buzgón előkészülvén, minden bűneimtől megtisztuljak és méltó legyek Istent színről-színre látva őt magasztalni és áldani örökké. Amen.

Az ájtatosságot bezáró ima

Most már megerősödve benned való bizodalmamban, kérlek, oh Szent Antal, fogadd el kegyesen ezen kilenc keddi ájtatosságomat, melyet a te tiszteletedre végeztem és immár befejeztem. Én alázatos szívvel újból és újból kérlek, oh kegyes védőszentem, vidd fel fohászaimat Isten trónja elé, és eszközöld ki azt a kegyelmet, melyért kilenc kedden át kértelek. Ha szórakozottan vagy hanyagul imádkoztam volna, ne tekints gyarlóságomra, hanem nagy ínséges állapotomra, és mutasd meg rajtam közbenjárásodnak hatalmát. Te, ki oly sokakon segítettél már eddig, végy engem is hathatós pártfogásodba, és ha lelkem üdvére válik, nyerd meg az Úr Jézus isteni szívétől forró kérésem teljesülését. Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörökké. Amen.

Páduai Szent Antal, Jézus barátja, könyörögj érettünk!

Előző rész:  Kilenc kedd Szent Antallal (8.) IDE KATTINTVA

(Örömmel vesszük a bejegyzés megosztását, és feliratkozását hírlevelünkre.)