SZENTEK VELÜNK – Kilenc kedd Szent Antallal (2.)

Második keddre – remélni örök boldogságot

Szent Antal kilencedet kezdtünk a szent születésnapján, mely nap egyben Nagyboldogasszony ünnepe is. Hívjuk Önöket, tartsanak velünk kilenc kedden át ebben az imádságban, melyhez forrásként P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve szolgál.

Elmélkedés: Szent Antal Istenbe vetett reményéről

A kishitű ember igen hamar esik kétségbe. Tehát ahol nincsen eleven, erős hit, ott a reménynek sem lesz helye. Szent Antal az ő erős hitével csodákat is tett, tehát az ő reménye is erős, megingathatatlan volt.

Mikor Afrikába érve azonnal halálos betegségbe esett, nem vesztette el reményét Istenben. Mikor ugyancsak betegen visszamenve, hajóját a tenger viharja hánytavetette: ő nyugodt maradt, mert tudta, hogy Isten mindezt az ő javára és örök üdvére fordítja. Bármi történt is vele, ő mindig remélt Isten jóságában, hogy vele marad kegyelmével egész életén át. Mindig szeme előtt volt Isten véghetetlen szentsége és igazságossága; de azért nem kételkedett soha Isten irgalmasságában. Lelke minden buzgalmával szolgált híven az Úrnak, de egyszersmind lelke egész erejével remélte mindig az örök élet boldogságát.

Gondolkozzál csak, keresztény felebarátom, hogyan állsz te az örök üdvösség iránt való reményeddel. Vagy talán nem is igen szoktál gondolni a földöntúli életre? Ez igen nagy hiba volna! Hiszen az örökkévalóságba be kell lépnünk okvetlenül; tehát nem lehet reád nézve közömbös, hogy minő kilátásod, reményed lehet holtod utánra! Tedd jóvá, amit rosszul cselekedtél, pótold minél előbb, ami jót elhanyagoltál, hogy az örök boldogságban való reményed bátorságos legyen.

Fohász Szent Antalhoz

Oh kedves Szent Antal! ki sohasem kételkedtél Isten irgalmában s örök üdvödben, taníts meg engem is rendületlenül reményleni lelkem üdvözülésében. Ne engedd, kérlek, hogy a bajok, gondok, a világ és a gonosz lélek kísértései miatt gyöngüljön bennem az örök élet után való bizodalmas vágyakozásom. Könyörögj érettem Istennél, oh dicső pártfogóm, hogy örök üdvöm iránt soha kétségbe ne essem, hanem szüntelenül reméljem az örök boldogságot. Amen.

Felvételünk a kecskeméti Szent Miklós-templomban készült (Fotó: D. K.)

Előző rész: http://ujmisszio.hu/szentek-velunk-kilenc-kedd-szent-antallal-1/

Következő rész: http://ujmisszio.hu/szentek-velunk-kilenc-kedd-szent-antallal-3/